Subject Selection

February 3rd, 2011 @   -  No Comments

અભ્યાસના વિષયોની પસંદગી
ફરજિયાત વિષયો : ૧. અંગ્રેજી ૨. સંસ્કૃત
ફરજિયાત વિષયો સિવાય જે ત્રણ વિષયો પસંદ કરવાના હાય છે ટી જુથ નીચે પ્રમાણે છે.

બાર મુખ્ય વિષયો વિષય-કોડ સોળ પ્રથમ ગૌણ વિષયો બાર અધિક ગૌણ વિષયો
૧. સંસ્કૃત (૦૧)
અંગ્રેજી, ગુજરાતી, માનસશાસ્ત્ર, ભારતીય સંસ્કૃતિ, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ભૂગોળ, પ્રાકૃત
સંસ્કૃત
ગુજરાતી
હિન્દી
૨. અંગ્રેજી(૦૮)
સંસ્કૃત, હિન્દી, તત્વગ્યાં, ઇતીહાસ, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્રની રીતો (૩૪), સંરક્ષણ વિદ્યા (૩૬), કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન (૩૫)
અંગ્રેજી
માનસશાસ્ત્ર
ભારતીય સંસ્કૃતિ
ઇતિહાસ
અર્થશાસ્ત્ર
સમાજશાસ્ત્ર
૩. ગુજરાતી (૦૯)
સંસ્કૃત, હિન્દી, તત્વગ્યાં, ઇતીહાસ, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્રની રીતો, કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન, સંરક્ષણ વિદ્યા
ભૂગોળ
આંકડાશાસ્ત્રની રીતોજ
કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન
૪. હિન્દી (૧૧)
અંગ્રેજી, ગુજરાતી, માનસશાસ્ત્ર, ભારતીય સંસ્કૃતિ, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ભૂગોળ, પ્રાકૃત
૪. અર્થશાસ્ત્ર (૧૧)
સંસ્કૃત, હિન્દી, તત્વગ્યાં, ઇતીહાસ, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્રની રીતો, સંરક્ષણ વિદ્યા, કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન
૪. ભૂગોળ (૧૧)
સંસ્કૃત, હિન્દી, તત્વગ્યાં, ઇતીહાસ, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્રની રીતો, સંરક્ષણ વિદ્યા, કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન
સંસ્કૃત
ગુજરાતી
હિન્દી
અંગ્રેજી
૪. માનસશાસ્ત્ર (૧૧)
સંસ્કૃત, હિન્દી, તત્વગ્યાં, ઇતીહાસ, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્રની રીતો, સંરક્ષણ વિદ્યા, કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન
માનસશાસ્ત્ર
ભારતીય સંસ્કૃતિ
ઇતિહાસ
૪. ભારતીય સંસ્કૃતિ (૧૧)
સંસ્કૃત, હિન્દી, તત્વગ્યાં, ઇતીહાસ, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્રની રીતો
અર્થશાસ્ત્ર
સમાજશાસ્ત્ર
૪. રાજ્યશાસ્ત્ર (૧૧)
સંસ્કૃત, હિન્દી, તત્વગ્યાં, ઇતીહાસ, સમાજશાસ્ત્ર, આંકડાશાસ્ત્રની રીતો, સંરક્ષણ વિદ્યા, કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન
ભૂગોળ
આંકડાશાસ્ત્રની રીતોજ
કંપ્યૂટર અપ્લિકેશન
૪. ઇતીહાસ (૧૧)
અંગ્રેજી, ગુજરાતી, માનસશાસ્ત્ર, ભારતીય સંસ્કૃતિ, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ભૂગોળ, પ્રાકૃત
૪. તત્વગ્યાં (૧૧)
અંગ્રેજી, ગુજરાતી, માનસશાસ્ત્ર, ભારતીય સંસ્કૃતિ, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ભૂગોળ, પ્રાકૃત
૪. સમાજશાસ્ત્ર (૧૧)
અંગ્રેજી, ગુજરાતી, માનસશાસ્ત્ર, ભારતીય સંસ્કૃતિ, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ભૂગોળ, પ્રાકૃત

Leave a Reply